Vážení rodiče,

Nový školní rok zahájíme bez testování dětí. 

  • PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL (rodič vstupuje do budovy školy s nasazenou rouškou či respirátorem, dodržuje odstup od ostatních, nevstupuje do třídy, zdržuje se v budově po nezbytně nutnou dobu, k dispozici je u dveří desinfekce).
 
  • DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MOHOU DOCHÁZET POUZE DĚTI, KTERÉ NEVYKAZUJÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. MOŽNÉ VYSKYTUJÍCÍ SE ALERGICKÉ PROJEVY (ASTMA, ALERGICKÁ RÝMA APOD.) JE NUTNÉ DOLOŽIT LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM. 
 
  • PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI DĚTI PO PŘEVLEČENÍ UMYJÍ RUCE.

 

Přivádějte děti do 8:00 hodin nejvíce se týká předškolních dětí, mladší děti nejpozději do 8:30. Při mimořádném pozdějším příchodu, odchodu (lékař), vždy dopředu informujte učitelku. Zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem).

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ 

Nepřítomnost dítěte omlouvejte telefonicky do 8.00 hodin daného dne na tel. 737 

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat písemně každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole! Tiskopis omluvenky je pro vás k dispozici u třídních učitelek v šatně dětí. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE USKUTEČNÍ  9. 9. 2021

Od nového školního roku tj. od září 2021 se navyšuje cena školného na 5.500 Kč. 

 

OPATŘENÍ PROTI COVID - 19

  • Při pohybu v šatně i zahradě MŠ musí rodič používat ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest - respirátor
 
  • Po vstupu do budovy použijí rodiče dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy – pouze šatna.
 
  • Doba, kdy se rodiče zdržují v šatně školy a na zahradě musí být minimalizována co nejkratší dobu.
 
  • Děti předá v šatně vždy POUZE jedna dospělá osoba. Žádáme Vás, abyste nevstupovali do dalších prostor MŠ.