Doplňkové činnosti

Na přaní rodičů nabízíme několik doplňkových činností. 

 

Nabídka činností:

 

ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU

Zájmová činnost pro děti je zaměřena především na nácvik správného dýchání a seznámení se s počátky hry na zobcovou flétnu. Je prováděna 1x za 14dní pod vedením naší externí spolupracovnice z Hudební školy Yamaha - Barbory Kubíčkové

 

KERAMIKA

Činnost, která je zaměřena na práci s keramickou hlínou pro děti 5-6 leté. Smyslem této činnosti je rozvíjet talent, nadání, zručnost, fantazii. Kroužek probíhá 1x za dva týdny pod vedením kvalifikované paní učitelky v budově naší MŠ.

 

HUDEBNÍ ČINNOSTI U KLAVÍRU

Nejdůležitějším úkolem je probudit v dětech zájem o hudbu a hravou formou postupně rozvíjet hudební cítění, rozvíjet rytmiku, spojovat hudbu s pohybem, tancem. Činnost probíhá 1x za 14 dní pod vedením p.uč. Veroniky Mitášové

 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

Snaha o rozvíjení fantazie a představivosti při výtvarných a tvořivých činnostech probíhá průběžně s kmenovou paní učitelkou. 

                                                                                                           
LOGOPEDIE 
Řečová výchova – cvičení mluvidel pro děti s vadami řeči. Probíhá 1x týdně a 1x měsíčně i s rodiči pod vedením M. Maňasové.

 
ANGLIČTINA

Zde se dětí hravou formou seznamuji s počátky cizího jazyka. V průběhu docházky do MŠ se děti naučí několik anglických písniček, říkanek a jednoduchých slovíček. Probíhá 1x týdně  pod vedením naší paní učitelky Lucie Václavkové.

                                          

PLAVÁNÍ

Probíhá v jarních měsících – 1x týdně pod vedením trenérky plalvání ve spolupráci s pí učitelkou. Je zaměřeno především na otužování dětí, rozvoj pohybových dovedností a rozvíjení kladného vztahu k vodě. Hravou formou provádíme nácvik základních plaveckých dovedností – potápění, orientace ve vodě, dýchání, vznášení se, skoky.

Nácvik plaveckých způsobů – splývání na prsou a na zádech, kraulové a znakové nohy, znakové paže.

 

ZIMNÍ A LETNÍ POBYT V PŘÍRODĚ.

 

V zimních měsících navštěvujeme tělocvičnu Sokolovna.