Mateřská škola "Sluníčko", s.r.o., Ševcovská 2681/25, 760 01 Zlín

Školní řád

Č.j. 25/2017

 

Projednáno na provozní a pedagogické poradě dne 28. 8. 2017.

 

Účinnost od 1. 9. 2018                                                                                    

Vypracovala a vydala:         ředitelka MŠ

                                             Martina Gavendová

 

 

Obsah:

Základní ustanovení

 

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

2. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

3. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla

    vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagog. pracovníky MŠ

4. Provoz a vnitřní režim mateřské školy (dále jen MŠ)

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně

    patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6. Zacházení s majetkem MŠ

7. Závěrečné ustanovení

 

 Základní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy „ Sluníčko“, s.r.o. v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek, uplatněných v Mateřské škole „Sluníčko“, s.r.o.

 

Čl. 1

Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

 

1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání a školní vzdělávací

program

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

g) poskytuje pedagogickou péči dětem s různými druhy znevýhodnění

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP PV) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

 Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP PV, mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška o MŠ).

 

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

 b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání školné a stravné.

 

Čl. 2

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do 6 let, nejdříve děti od 2 let.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Přijetí dítěte do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy „Sluníčko“, s.r.o. (dále jen MŠ) na následující školní rok probíhá celoročně. Přednost mají sourozenci dětí, které již MŠ navštěvovaly a předškoláci. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Dále pak v termínu a místě zápisu (v době od 2. do 16. května) stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a oznámí způsobem v místě obvyklým.

 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. V červnu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. O rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, i o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad o celkovém zdravotním stavu dítěte od pediatra.

 

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění formuláře pro dítě, dostanou informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kriteria.

Upřednostňujeme tato kritéria:

·         Doba podání žádosti o přijetí do MŠ

·         Děti, které dovrší tří let do září příslušného kalendářního roku

·         Přednost mají sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují nebo navštěvovaly a předškoláci.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodne pro jinou mateřskou školu nebo individuální vzdělávání dítěte.

 

a) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

b) Rozsah povinného předškolního vzdělávání je určen formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v délce 4 hodin, a to v době od 8:00 do 12:00 hodin.

c) Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

d) Oznámení nepřítomnosti dítěte, na nějž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je prováděno zákonným zástupcem písemnou formou do sešitu Omluvené absence na šatně dětí. Třídní učitel eviduje docházku své třídy a zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy.

 

Individuální vzdělávání dítěte

a) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

b) Ředitelka mateřské školy doporučí přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

c)Ředitelka mateřské školy dohodne způsob ověření osvojených výstupů formou dvouhodinového pobytu dítěte v běžné třídě za účasti další učitelky a to druhé pondělí v měsíci listopadu a jako náhradní termín je určen druhé pondělí v měsíci prosinci.

d) Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

Čl.3

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla

 vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ

 

Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

 

Po vyléčení onemocnění má právo pedagogická pracovnice požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu.

 

Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o zdravotním stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

 

Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže:

- dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do MŠ déle než dva týdny

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

- na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení

- zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování

 

Zákonní zástupci dětí v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku, vedou děti k úctě  k dospělým a sebeúctě.

 

Mateřská škola má svůj flexibilní denní řád, kterým reaguje na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu s názvem "Barevný rok se sluníčkem", nabízí řadu nadstandardních aktivit a vedení k zdravému životnímu stylu.

 

Rodiče mají právo:

 

-           na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

-           po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

-           konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy –

            kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umožněn denně při předávání dětí

 

-           přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

-           předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

 

-           projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

-           požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

-         na poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

 

 

Dítě má právo:

 

-           aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

-           být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

-           na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

-           být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

-           být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

                                                                                                                                                                                                                            (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Povinnosti zákonného zástupce dítěte:

-                 za zdraví dítěte zodpovídají rodiče

-                 zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy

-                 na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

-                 informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

-                 oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky (změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změna bydliště, atd.)

-                 včas uhradit školné a stravné

 

Spolupráce se zákonnými zástupci

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivitu a činnosti ve škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti.

Péče o dítě v MŠ navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje výsostné a přednostní postavení rodiny ve výchově a péči o dítě.

Opravdu uvítáme, když rodiče projeví zájem o dění a činnosti v naší škole a budou se aktivně podílet a účastnit života MŠ.

O materiálním způsobu pomoci škole, spolupráce na zlepšení prostředí školy, popřípadě sponzorství, se zákonní zástupci dohodnou na společných schůzkách, popř. individuálně s ředitelkou.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

Zákonný zástupce dbá na přiměřené oblečení dítěte dle ročního období.

 

 

1. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 5000 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2). Školné se začíná platit od měsíce září toho roku, kdy dítě nastupuje do mateřské školy. I v případě, kdy dítě dovrší věku 3 let v pozdějším měsíci než je září, platí školné od září v plné výši. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok. Školné se snižuje na 4000 Kč pouze v měsíci srpnu, kdy je mateřská škola každoročně uzavřena.

 

Úplata je splatná vždy do 10. dne v měsíci na následující měsíc (např. v září na říjen) bankovním převodem na účet mateřské školy 1404235329/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Podrobnosti viz. Dohoda o placení školného.

Rodiče musí dodržovat termín placení školného i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Školné se v případě onemocnění dítěte či absence z jiného důvodu nekrátí.

Opakované neplacení v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

 

 Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného režimu.

 

Způsob a rozsah platby za stravování dítěte se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy (podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají bankovním převodem na účet MŠ do 5. dne dalšího měsíce.

 

 

Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností  

a telefonická spojení.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Žádosti o přijetí dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Žádáme zákonné zástupce o kopii očkovacího průkazu dítěte a průkazu zdravotního pojištění dítěte.

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Čl. 4

Provoz a vnitřní režim mateřské

Mateřská škola je zřízena, jako jednotřídní škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 7:00 do 17:00 hodin. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:30, jinak po dohodě

 s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

Zákonní zástupci si děti vyzvedávají po obědě v rozmezí od 12:00 – 12:30 a po odpoledním odpočinku od 14:30.

V měsíci srpnu a v době vánočních svátků může ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.

 

MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací

činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí v dostatečném předstihu.

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP PV probíhá v základním denním režimu. MŠ dodržuje taková rámcová pravidla uspořádání dne, která zabezpečují rytmický řád a umožňují učitelce uspokojovat individuální potřeby dětí. Život v MŠ je organizován tak, aby měl určitý řád a nezbytnou míru organizovanosti a pořádku. Uspořádání dne je rámcové, s možností pružného přizpůsobení se podmínkám a situacím v konkrétní skupině dětí. Uspořádání dne se přizpůsobuje také měnícím se podmínkám, např. vlivům ročního období, možnosti delšího pobytu venku. Závazné jsou časy jídla a pobytu venku. Den musí být uspořádán tak, aby poskytoval dostatek prostoru pro hlavní seberozvíjející činnost dítěte – hru.

 

Organizace dne

 

7:00 - 9:00       scházení dětí do MŠ, průběžné podávání snídaně, spontánní hry,

             didakticky cílené činnosti, individuální práce s dětmi, ranní cvičení               

 

9:00 - 9:30       didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených celků

 

9:30 - 11:30     hygiena, ovocná nebo zeleninová svačinka, pobyt venku na zahradě

                         nebo procházka s určitým cílem, příprava na oběd

 

11:30 - 12:15  převlékání, umývání, oběd, čištění zubů, převlékání do pyžamek,

                         příprava na odpočinek dětí

 

12:15 - 14:00  četba, poslech pohádek před spaním, odpočinek, náhradní klidové činnosti

                         pro nespící děti, činnost s předškoláky

 

14:00 - 14:30  hygiena, svačina

 

14:30 - 17:00   spontánní hry dětí, pokračování v individuálně didakticky cílených

                         činností, zájmové činnosti, pobyt dětí na zahradě dle počasí

 

17:00  –            uzavření MŠ

 

V průběhu celého dne je dodržován pravidelný pitný režim.

 

První vstup dítěte do mateřské školy

Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační program. Zákonní zástupci se na něm mohou dohodnout s ředitelkou nebo učitelkou školy.

 

Osobní věci dětí přinesou rodiče do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí:

- papučky

- tepláky a triko či jiné pohodlné oblečení pro pobyt ve třídě

- oblečení dle ročního počasí pro pobyt venku

- pyžamko

- náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky

- kapesníky

- kartáček na zuby a pastu – vše viz informace „Malý sluníčkový rádce pro nové děti 

  a rodiče“

 

Oblečení je uloženo v šatně ve skříňce označené značkou dítěte. Vždy v pátek si rodiče odnesou pyžama spolu s ostatními věcmi ze skříňky na vyprání.

MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu ručníků týdně, dle potřeby častěji.

 

Důrazně žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali cenné věci a drahé hračky. Za jejich ztrátu nebo zničení nemůžeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

 

 

Omlouvání, stravování - odhlašování a přihlašování stravy dítěte

V souladu s § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanoví ředitelka MŠ při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

Jídlo je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 7:00 do 17:00 a to vždy den předem, nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 8:00 hod. Neodhlášený oběd (pouze v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách před dobou vydávání obědů, tzn. do 11.15 (platí pouze v první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za stravování zrušen teprve 2. den.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00, a to telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky na mobilní telefon mateřské školy Sluníčko 737 194 994.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ, kde bude jejich vlastnoruční podpis.

 

V momentě, kdy přijde rodič pro své dítě do mateřské školy, již ručí za své dítě sám. Tuto skutečnost zdůrazňujeme zejména v případě, kdy jsou děti s pedagogickým dozorem na školní zahradě a rodiče přijdou a zdržují se tam delší dobu. Děti se často od tohoto momentu chovají jinak, jsou rozdováděné a šťastné z příchodu rodičů. Prosíme rodiče, aby se nezdržovali na školní zahradě déle než 30 minut. Stejná pravidla pro rodiče, kdy ručí za své dítě, jsou také v místech mimo mateřskou školu, kde se děti občas vyzvedávají – např. Městské lázně Zlín, Solanka, apod.

 

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci srpnu a může být omezen i v jiném období. Informaci

o přerušení provozu zveřejní ředitelka školy minimálně 2 měsíce předem.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí      

 a na webových stránkách MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky i webové stránky www.ms-slunicko-sro.cz.

 

Zákonný zástupce dítěte má možnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit          

  s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v MŠ byl pro děti bez problémů a psychického strádání.

Zákonní zástupci mají možnost vstoupit do dění v MŠ účastnit se akcí pořádaných školou. Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění ŠVP, jsou dostatečně informováni co se v MŠ děje (nástěnky pro rodiče, webové stránky). Individuálně mohou konzultovat s ředitelkou nebo učitelkou o prospívání svého dítěte.

Pro kontakt s rodiči (mimo pedagogickou činnost) není stanoven pevný termín. Zákonný zástupce v případě potřeby osobního jednání s ředitelkou nebo učitelkou může kdykoliv telefonicky kontaktovat MŠ a termín následné schůzky si domluvit.

 

 

Čl. 5

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník MŠ od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze k bráně nebo vchodu do MŠ, že už dojde samo. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.

 

Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou (Dohoda o předání dítěte pověřené osobě), který vyplněný odevzdá škole při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřeně rozumové a volní vyspělosti odpovídají jejich věku.

 

Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1-5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Při sportovních činnostech nebo pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pracovníka, která je způsobilá k právním úkonům.

 

Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte,              

v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěte při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s § 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

 

Čl. 6

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet          s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.

Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení MŠ domů.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se přezouvat.

Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce v září stávajícího roku.

Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí k dalšímu prostudování.

Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a budou o nich informováni rodiče dětí.

 

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě dne 28.9.2017

 

Nabývá účinnosti dnem: 1. 9.2017

 

Ve Zlíně dne 31.8.2017

                                                                                                  Martina Gavendová

                                                                                                  ředitelka školy