Č.j. 3/2017  

                                                                          Mateřská škola „Sluníčko“, s.r.o.

                                                                                                          Ševcovská  2681/25

                                                                                                          760 01 Zlín

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

MATEŘSKÁ ŠKOLA „SLUNÍČKO“, s.r.o.

 

 

BAREVNÝ ROK SE SLUNÍČKEM

 

 

 

My jsme děti ve Sluníčku, užíváme pohodičku, do školky se těšíme, vždy se něco dozvíme. Kamarádům pomáháme, protože se rádi máme.

 

Zpracovala:            Martina Gavendová, ředitelka MŠ

                                  

 

Aktualizováno:     1. 9. 2019

Schváleno na pedagogické radě dne: 29. 8. 2019

 

Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název školy:                                  Mateřská škola "Sluníčko" s.r.o.

Adresa:                                   Ševcovská 2681 / 25

Telefon:                                  737 194 994

E-mail:                                    ms.slunicko.sro@seznam.cz

Zřizovatel:                              Jaroslava Kostková

Ředitel:                                   Martina Gavendová

IČO:                                        25334280

Typ:                                        soukromá mateřská škola s celodenním provozem

Datum zřízení                       1. 9. 1993

Činnost vytyčena:                   školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 14/2005 Sb.

Stanovená kapacita:               18 dětí

Provozní doba:                        7:00 – 17:00

Webové stránky:                     www.ms-slunicko-sro.cz

 

 

Obecná charakteristika mateřské školy

 

           Mateřská škola „Sluníčko“ s.r.o. je škola rodinného typu, která nabízí dětem a rodičům nejen přátelské prostředí, ale také velmi kvalitní předškolní vzdělávání. Škola je umístěna v jednodomku /tzv. Baťovském domku/, který je částečně zrekonstruován, s krásnou zahradou. Mateřská škola je postavena v činžovní a vilkové části nedaleko centra města Zlín. Tato patrová budova je majetkem města a pronajímá ji zřizovateli k daným účelům. Protože budova není typicky školní budovou, nejsou její prostory i přes veškeré stavební úpravy moc velké, ale jsou uzpůsobeny tak, aby splňovaly podmínky pro předškolní vzdělávání dětí.

     V suterénu mateřské školy se nachází třída s barevnými dětskými stolečky propojená s kuchyní, kde se děti stravují, ale také třeba malují. Děti zde mají možnost také sledovat práci paní kuchařky. Dále se zde nachází šatna se skříňkami, toalety a koupelna. 

    V horní části budovy je prostorná herna a oddělená ložnice pro děti. Součástí herny je malá průchozí kancelář. V tomto uspořádání vidíme určitou výhodu vzhledem k adaptaci dětí na prostředí, které je velmi podobné domácímu prostředí. K budově náleží také školní zahrada, která je vybavená mnoha dřevěnými průlezkami, pískovištěm, skluzavkami, houpačkami, dřevěným domečkem, trampolínou, lanovou stěnou a nově vybudovaným hřištěm z tartanu. V letních měsících je na zahradě umístěn bazén. Pod altánkem v letních měsících stolujeme. Vzhledem k svažitému terénu je zahrada využívána i v zimních měsících.

 

            Naše jednotřídní soukromá mateřská škola zahájila svou činnost k 1.9. 1993. Mateřská škola prošla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, pod vedením známého zlínského architekta. Kapacita školy je stanovena na 18 dětí ve věku 3-7 let. Prodloužená provozní doba od 7:00 – 17:00, je uzpůsobena potřebám rodičů.

           

            Mateřská škola zaměstnává dvě kvalifikované pedagogické pracovnice, paní kuchařku, paní školnici a několik externích spolupracovníků. Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je našim hlavním cílem. V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, kde se dobře cítí děti i rodiče a to má velký vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody především dětí, rodičů, ale i kolektivu zaměstnanců. O dobré pověsti naší mateřské školy svědčí velký zájem o umístění dítěte i přes výši měsíčního školného.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Naše mateřská škola pracuje se vzdělávacím programem, který jsme nazvali:

 

„BAREVNÝ ROK SE SLUNÍČKEM“

 

     Cílem programu je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem.

    Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti. Hravým způsobem tak směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.

        ŠVP je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

 

 

Filozofie školy

        Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti a také jejich rodiče rádi vrací. Je zde prostor pro uplatnění každého jednotlivce a všichni se cítí dobře a bezpečně.

         Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci. Naší prioritou je podávání dostatečného množství informací, mít stále otevřené dveře, pořádat společné akce, vzájemně komunikovat a vtahovat rodičů do předškolního vzdělávání a chodu naší mateřské školy.

 

Vzdělávací obsah

       Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání.

 

1. CÍL – Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání /podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč/.

2. CÍL – Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost /svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice/.

3. CÍL – Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí /rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé/.

 

 

Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků – témat

 •  je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci
 • probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže
 • nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem

 

Program obsahuje pět interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení a zrání. Tyto oblasti se snažíme každý den propojovat a spojovat:

 

Dítě a jeho tělo – oblast biologická – poznávání lidského těla, podpora tělesné a pohybové zdatnosti, zdravý růst a výživa, sebeobsluha

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická – podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích procesů, myšlení, řeč, intelektu

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální vztahy dítěte k jiným dětem a dospělým, vzájemná komunikace, spolupráce

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní – svět kultury a umění, společenské, morální a estetické hodnoty

Dítě a svět – oblast environmentální – poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv člověka na životní prostředí

 

 

V tematickém bloku jsou plněny konkrétní cíle, které je nutno vymezit, naplánovat a pak naplňovat konkrétními činnostmi.

Průběžné cíle jsou ty, které jsou plněny v průběhu celého dne v různých činnostech a dotýkají se především sebeobsluhy, hygieny, chování, vůle, morální a společenské hodnoty.

 

Školní vzdělávací program je východiskem pro práci všech pedagogických pracovnic. Na jeho základě si učitelky vypracují svůj třídní vzdělávací program. Učitelky si jej postupně doplňují a dotváří.

 

 

Názvy tematických bloků

 •              Naše školička v záři sluníčka
 •              Když padá listí
 •              Těšíme se na Ježíška
 •              Paní zima
 •              Vítáme jaro
 •              Svět kolem nás
 •              Hurá prázdniny

 

Doplňující programy a projekty:

Na přání rodičů nabízíme dětem množství činností, které vedou odborné lektorky. Vždy v návaznosti na dané téma a ve spolupráci s naší pedagogickou pracovnicí.

 • Logopedie
 • Zdravé pískání na flétnu                                         
 • Keramika                               
 • Hudební činnosti                                                       
 • Výtvarné činnosti
 • Hravá angličtina
 • Plavání

 

LOGOPEDIE

Řečová výchova – cvičení mluvidel pro děti s vadami řeči. Probíhá 1x týdně pod vedením odborné logopedky.

 

ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU

Zájmová činnost pro děti je zaměřena především na nácvik správného dýchání a seznámení se s počátky hry na zobcovou flétnu. Je prováděna 1x za týden pod vedením kvalifikované paní učitelky.

 

KERAMIKA 

Činnost, která je zaměřena na práci s keramickou hlínou pro děti 5-6 leté. Smyslem této činnosti je rozvíjet talent, nadání, zručnost, fantazii. Kroužek probíhá 2x za měsíc pod vedením kvalifikované paní učitelky.

 

HUDEBNÍ ČINNOSTI U KLAVÍRU

Nejdůležitějším úkolem je probudit v dětech zájem o hudbu a hravou formou postupně rozvíjet hudební cítění, rozvíjet rytmiku, spojovat hudbu s pohybem, tancem. Činnost probíhá 1x 14dní pod vedením kvalifikované učitelky hudby a průběžně pod vedením kmenové paní učitelky.

 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Snaha o rozvíjení fantazie a představivosti při výtvarných a tvořivých činnostech, průběžně pod vedením kmenové paní učitelky.

 

HRAVÁ ANGLIČTINA

Zde se dětí hravou formou seznamuji s počátky cizího jazyka. V průběhu docházky do MŠ se děti naučí několik anglických písniček a říkanek pod vedením paní učitelky.

 

PLAVÁNÍ

Probíhá celoročně – mimo měsíce prosinec, leden, únor - 1x týdně pod vedením našich pedagogických pracovnic. Je zaměřeno především na otužování dětí, rozvoj pohybových dovedností a rozvíjení kladného vztahu k vodě. Hravou formou provádíme nácvik základních plaveckých dovedností – potápění, orientace ve vodě, dýchání, vznášení se, skoky.

Nácvik plaveckých způsobů – splývání na prsou a na zádech, kraulové a znakové nohy, znakové paže.

V zimních měsících navštěvujeme místo plavání Tělocvičnu Sokolovna a to 1x týdně, kde děti postupně seznámíme s cvičebním nářadím a náčiním. Děti si nosí cvičební úbor.

 

 

Celý školní vzdělávací program naleznete v šatně dětí MŠ "Sluníčko".