Filozofie naší školy

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti a také jejich rodiče rádi vrací. Je zde prostor pro uplatnění každého jednotlivce a všichni se cítí dobře a bezpečně.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina - rodiče, prarodiče, sourozenci. Naší prioritou je podávání dostatečného množství informací, mít stále otevřené dveře, pořádat společné akce, vzájemně komunikovat a vtahovat rodiče do předškolního vzdělávání a chodu naší mateřské školy.


Doplňkové činnosti

Na přání rodičů nabízíme dětem množství činností, které vedou odborné lektorky. Vždy v návaznosti na dané téma a ve spolupráci s naší pedagogickou pracovnicí.

LOGOPEDIE - Řečová výchova - cvičení mluvidel pro děti s vadami řeči. Probíhá 1x týdně pod vedením odborné logopedky.

ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU

Zájmová činnost pro děti je zaměřena především na nácvik správného dýchání a seznámení se s počátky hry na zobcovou flétnu. Je prováděna 1x za týden pod vedením kvalifikované paní učitelky.

VÝTVARNÉ ČINNOSTI A HUDEBNÍ ČINNOSTI - Snaha o rozvíjení fantazie a představivosti při výtvarných a tvořivých činnostech. Nácvik správného dýchání při zpěvu, zpěv s klavírním doprovodem, využívání Orffových nástrojů. Činnosti probíhají průběžně pod vedením kmenové paní učitelky.

KERAMIKA

Činnost, která je zaměřena na práci s keramickou hlínou pro děti 5-6 leté (dle zájmu i mladší děti). Smyslem této činnosti je rozvíjet talent, nadání, zručnost, fantazii. Kroužek probíhá 2x za měsíc pod vedením kvalifikované paní učitelky.

HRAVÁ ANGLIČTINA - Zde se dětí hravou formou seznamuji s počátky cizího jazyka. V průběhu docházky do MŠ se děti naučí několik anglických písniček a říkanek pod vedením paní učitelky. 

JÓGA 

Probíhá hravou formou  za využití básniček, písniček. Děti se učí správnému dýchání, zkouší základní jógové pozice.

PLAVÁNÍ - Probíhá v jarních měsících - 1x týdně pod vedením našich pedagogických pracovnic. Je zaměřeno především na otužování dětí, rozvoj pohybových dovedností a rozvíjení kladného vztahu k vodě. Hravou formou provádíme nácvik základních plaveckých dovedností - potápění, orientace ve vodě, dýchání, vznášení se, skoky. Nácvik plaveckých způsobů - splývání na prsou a na zádech, kraulové a znakové nohy, znakové paže.

TĚLOCVIČNA SOKOLOVNA

V zimních měsících navštěvujeme místo plavání Tělocvičnu Sokolovna a to 1x týdně, kde děti postupně seznámíme s cvičebním nářadím a náčiním. Děti si nosí cvičební úbor.


Ceník služeb

Měsíční školné činí 5500 Kč. 

V ceně je zahrnuto:

- hravá angličtina, plavání, jóga, zdravé pískání na flétnu, keramika, tělocvična Sokolovna a ostatní doplňkové činnosti. 

Dále také veškeré výlety a kulturní akce.

V ceně školného nejsou zahrnuty týdenní zimní a letní pobyty v přírodě.

Ceny stravného pro rok 2023/2024

Snídaně

15 Kč

Svačina - dopolední (ovoce)

15 Kč

Oběd (do 6ti let)

31 Kč

Oběd (nad 6 let)

34 Kč

Svačina - odpolední (pečivo/moučník + ovoce/zelenina)

15 Kč


Režim dne

ORGANIZACE DNE V MŠ "SLUNÍČKO"

7:00 - 9:00 scházení dětí do MŠ, průběžné podávání snídaně, spontánní hry, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dětmi

9:00 - 9:30 didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených celků, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

9:30 - 11:30 hygiena, ovocná nebo zeleninová svačinka, pobyt venku na zahradě nebo procházka s určitým cílem, příprava na oběd

11:30 - 12:15 převlékání,umývání, oběd,čištění zubů, převlékání do pyžamek, příprava na odpočinek dětí

12:15 - 14:00 četba, poslech pohádek před spaním, odpočinek, náhradní klidové činnosti pro nespící děti, činnost s předškoláky

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 17:00 spontánní hry dětí, pokračování v individuálně didakticky cílených činností, zájmové činnosti, pobyt dětí na zahradě dle počasí

17:00 uzavření MŠ

V průběhu celého dne je dodržován pravidelný pitný režim.

Projekty do kterých je MŠ zapojena

© 2023 Mateřská škola "Sluníčko" s.r.o., Ševcovská 2681/25, 76001, Zlín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!